Zgjidhje biznesi te specializuara per importues dhe rishites te:

Automotive

 • Makinave
 • Automjeteve te marketingut, bujqesore dhe ndertimi
 • Pjeseve kembimi
 • Qendrave sherbimi, etj.

Zgjidhjet per industrine e automjeteve perfshijne te gjithe ciklin e biznesit - nga shitjet dhe qirate, sherbimeve te riparimit dhe te pjeseve te kembimit, deri tek menaxhimi i marredhenieve te konsumatoreve, te kontabilitetit, etj. Aplikacionet software i ofrojne kompanive mundesi te ndryshme per te zvogeluar shpenzimet e tyre, per te rritur kenaqesine e klienteve dhe fitimet, dhe per te arritur perparesi me te mire konkurruese.


Kompanite e industrise se automjeteve gjejne disa avantazhe ne perdorimin e sistemeve software te integruara:

 • Suport pe rnje game te gjere artikujsh/produktesh
 • Pamje te plote mbi te informacionin per klientet
 • Permiresimi i sherbimit te klientit nepermjet menaxhimit efektiv te nevojave dhe kerkesave te tyre
 • Konfigurator te makinave
 • Menaxhim efficient i zinxhirit te furnizimit
 • Reagimi i shpejte nga furnizuesit dhe nenkontraktoret per shkak te permiresimit te planifikimit te furnizimeve per makina dhe pjese kembimi
 • Mbulimi i plote i te gjithe ciklin e shitjes dhe menaxhimit te kanaleve te shumta te shitjes
 • Menaxhim i sherbimeve - historik, burime, sherbime, skedulime, disponueshmeri te stokut, etj
 • Integrimi i plote i informatave nga departamente te veçanta te kompanise - shitjes, sherbimet e riparimit, magazine, kontabilitet, etj
 • Menaxhim i kostove i optimizuar
 • Mjete analitike dhe raporte per te permbushur nevojat e kompanise 

Intelligent Systems Albaniaeshte lider ne zgjidhje software per kompanite e industrise se automjeteve. Ne ofrojme nje shumellojshmeri platformash te ERP dhe CRM ne menyre qe te plotesojne nevojat dhe kerkesat specifike te klienteve. 


Pyetje?

Ju lutemi, te ndjeheni te lire per te biseduar online ose na kontaktoni nese keni ndonje pyetje te metejshme. 


Zbuloni me shume

Per me shume informacion ne lidhje me funksionalitetet dhe avantazhet per industrine e automjeteve, shkarkoni materiale, vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni.