Zgjidhje e plote per menaxhimin e te gjitha aktivitetet ne organizatat bujqesore

bujqesore

Sistemet e specializuara software garantojne menaxhimin efektiv te prodhimit, efikasitetin e burimeve, transport te optimizuar dhe mekanizimin, vendimet e duhura dhe te menjehershem te menaxhimit, si dhe nje baze per rritjen e shpejte dhe cilesore dhe te zhvillimit.


Nje biznes me te suksesshem me sistemin e duhur software: 

  • Perdorim efikas I burimeve, sic jane kapitali human, koha dhe fasilitetet
  • Produktivitet i rritur i punonjesve
  • Planifikim i blerjeve i permiresuar I cili optimizon inventarin dhe mirembajtjen e disponueshmerise se atokut aktual
  • Akses i menjehershem ne te gjithe informacioni e nevojshem per nje vendimmarrje  te shpejt te menaxhimit
  • Perllogaritje e sakte e vleres se prodhimit
  • Kontroll i fuqizuar mbi rrjedhen e biznesit ne kompani
  • Periudha mesatare e shkurtuar per mbledhjen e arketueshme
  • Buxhetim, parashikim dhe planifikim i optimizuar
  • Komunikim i permiresuar midis punonjesve, furnizuesve dhe partnereve te biznesit
  • Rritje e perfitimit te pergjithshem te kompanise 

Intelligent Systems Albania ofron NAVagro - nje zgjidhje e specializuar per kompanite ne industrine bujqesore, bazuar ne sistemet Microsoft Dynamics ERP. Me ndihmen e NAVagro ju aksesoni dhe menaxhoni te gjitha te dhenat ne nje baze te dhenash te vetme - nga kontratat e tokes,qirave dhe konsolidimit te tokes, permes kulturave te ndryshme te prodhimit, transportit, dhe mekanizimin, marketing dhe shitje.


Pyetje?

Na kontaktoni per te gjetur zgjidhjen e duhur per kompanine tuaj. 


Me shume informacion

Per me shume informacion, vizitoni qendren tone.