Zgjidhje te specializuara Software per kompanite, te specializuar ne zdrukthtari dhe prodhim mobilje dhe shitje me pakice

furniture and wood processing

Sistemet e biznesit mbeshtesin prodhuesit e mobiljeve dhe shitesit me pakice ne optimizimin e shpenzimeve operative permes integrimit te proceseve qe kane te bejne me prodhimin, financat, menaxhimin e marredhenieve me klientin, zinxhirin e furnizimit si dhe nepermjet rritjes se cilesise se sherbimit te klientit.


Nje numer te avantazheve per kompanite ne kete fushe:

  • Integrimi i informacionit nga te gjitha sistemet e prodhimit, furnizimit, shitjes, dhe te menaxhimit te financave ne nje platforme te unifikuar
  • Buxhetimi prodhimit dhe planifikimin i bere me lehte
  • Akses ne kohe reale ne stokun e inventarit, pordhimit ne process, shitjeve, informacionin financiar, statusin e furnizimeve, etj.
  • Informacion i detajuar rreth pjeseve te mobiljes: furnitor, model, modelimi, kategorizimi, ngjyra, materiali, veshja, madhesia, etj.
  • Suport e games se plote te produkteve
  • Realizimin e pershpejtuar e produkteve te reja ne treg
  • Menaxhim dhe gjurmim i te gjitha aktiviteteve te lidhura me klientet
  • Vleresim i sakte i kostove aktuale te prodhimit
  • Gjurmim dhe transparence e te gjitha transaksioneve
  • Gjenerimi ne kohe reale i pyetjeve dhe raporteve te ndryshme

Microsoft Dynamics ERP dhe CRM ofrojne funksionalitete te ndryshme dhe avantazheve konkurruese per kompanite e kesaj industrie. Keto, te kombinuara me zgjidhjen e specializuar NAVfurniture, ju garantojne bazen per zhvillimin dhe suksesin e biznesit tuaj. 


Pyetje?

Per informacione te metejshme, ju lutem, vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni.