Zgjidhjeve te integruara per procese te thjeshta dhe prodhim miks, duke perfshire:

Manufacturing

 • Prodhim Industrial
 • Ushqim dhe pije
 • Mallra konsumi
 • Elektronike dhe teknologji e larte
 • Veshje, pelhura, dhe produkte tekstile
 • Metale dhe produkte metali
 • Barna dhe kimikate
 • Automobile dhe makina

Prodhimi sot has shume sfida. Kompanite kane nevoje per zgjidhje te fuqishme dhe te integruara te cilat mund te optimizojne te gjtihe procesin e prodhimit, rrjetin e furnizimit dhe rruget financiare si dhe menaxhimin e marredhenieve me klientet. Platformat e biznesit suportojne prodhuesit duke i paraqitur praktika prodhimi te susksesshme dhe know-how te klasit boteror ne rrjedhen e biznesit te kompanise; duke reduktuar konsiderueshem operacionet manuale dhe shpenzimet operative. 


Perdorimi i zgjidhjeve te specializuara rezulton ne arritje te rendesishme per kompanite e prodhimit:

 • Permiresimi i proceseve te punes nepermjete optimizimit te sasive te lendeve te para, reduktim i ciklit te prodhimit dhe kohes se nevojshme per pergatitjen dhe ekzekutimin e porosive.
 • Planifikim fleksibel dhe implementin ne te gjitha fazat e proceseve te prodhimit
 • Eficense e rritur e zinxhirit te furnizimit
 • Nderveprim dhe komunikim me i mire ndermjete punonjesve, partnereve, klienteve dhe furnitoreve
 • Menaxhim projekti eficente
 • Akses ne te dhena te rendesishme te biznesit ne cdo kohe e cila mundeson vendimmarrjes te shpejte, efektive dhe adekuate.
 • Permiresim i sherbimeve te klienteve nepermjete menaxhimit optimal te kerkesave 

Intelligent Systems Albania ka fituar pervoje te konsiderueshme permes projekteve ne disa nga kompanite prodhuese kryesore ne Shqiperi. Sistemet Microsoft Dynamics CRM dhe ERP mund te perdoren nga cdo organizate pasi jane lehtesishte te modifikueshme sipas specifikave te industrise.


Pyetje?

Ju lutemi, te ndjeheni te lire per te biseduar online ose na kontaktoni nese keni ndonje pyetje te metejshme. 


Zbuloni me shume

Nese doni te mesoni me shume per sistemet e Microsoft Dynamics dhe mundesite qe ata ofrojne per kompanite prodhuese, shikoni materialet me poshte ose vizitoni Qendren tone.