Zgjidhje software per kompanite ne:

transport and logistics

 • Transport
 • Logjistike
 • Dergesa
 • Agjensi dergesash
 • Aktivitete detare, etj.

Aplikacionet software te specializuar per kompanite e transportit dhe logjistikes perfshijne dhe monitorijne te gjitha proceset e biznesit brenda komapnise - riparime, mekanizim, lloje te ndryshme te pageses, marreveshje transporti, etj Mbajtja e te gjitha te dhenat ne nje baze te dhenash te vetme siguron planifikim te sakte, buxhetimin, analiza, dhe kontrollin e procesit te transportit.


Reduktimi i kostove, optimizimi i burimeve, dhe mundesi te reja per transportin dhe kompanite e logjistikes:

 • Menaxhimi i llojeve te ndryshme te dokumenteve, te lidhura me aktivitetet e transportit
 • Informacioni i plote i ruajtur per çdo transport ose per dergese - ngarkeses, ngarkimin dhe shkarkimin stacione, paleta, metra lineare, sasi, etj
 • Regjistrimi dhe ekzekutimin e kerkesave per transportin e mallrave
 • Administrimi i rrugeve dhe regjistrimi i pagesave
 • Vleresim i amortizimit te makinave
 • Gjenerim i skedulave dhe rrugeve optimale, bazuar ne faktore te ndryshem
 • Menaxhim i flotes - llojet e automjeteve dhe karakteristika te hollesishme per to, menaxhim i riparimeve dhe regjistrime, kompozime, etj
 • Sherbim klienti i permiresuar
 • Kosto transporti te optimizuar dhe operacione te ekzekutuara
 • Menaxhimi i rrjedhes financiare dhe gjenerimin e raporteve te ndryshme - te ardhurave dhe shpenzimeve per shofer, rruge, waybills, zona e destinacionit, etj
 • Integrim me aplikacione te brendshem dhe te jashtme
 • Vleresim i eficenses se burimeve te perdorura – rruge, mjete, destinacion, shofer, transportues, etj.
 • Oportunitet per te pergatitur analiza dhe raporte ne kohe reale per vendimarrje optimale

Ekipi i Intelligent Systems ka mbledhur pervoje te madhe ne realizimin e projekteve implementuese ne kompanite ne industrine e transportit. Aplikacioni vertical i zhvilluar specifikisht NAVtrans ofron shume avantazhe konkurruese dhe perfitime per kompanite.


Zbuloni me shume

Zbuloni me shume, ose na kontaktoni per t’ju treguar se si NAVtrans do te realizoje perfitime ne menyre te konsiderueshme per kompanine tuaj.