Kushtet e përdorimit ekzistuese vlejnë për çdo person nga momenti kur çdo pjesë e përmbajtjes së faqes vizualizohet në pajisjen e tyre, derisa qasja në të dhëna të përfundojë plotësisht.

Individët të cilët nuk pranojnë të jenë ligjërisht të lidhur me faqen e Kushteve të përdorimit nuk duhet të përdorin faqen dhe të dhënat në të gjithashtu.

Kushtet e përdorimit ekzistuese janë subjekt i ndryshimeve në çdo kohë. Personat që vizitojnë faqen janë ligjërisht të lidhur me Kushtet e përdorimit që vlejnë për faqen në momentin e përdorimit të saj.

Të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera

Të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me ato të publikuara në përmbajtjen e faqes u takojnë mbajtësve të të drejtave të tyre. Çdo përdorim i paautorizuar i objekteve të mbrojtura nga të drejtat e autorit do të trajtohet si shkelje e të drejtave dhe mund të çojë në ndëshkime civile ose penale të parashikuara nga ligji.

Palët e treta, përfshirë përdoruesit e përmbajtjes së faqes, pa leje të qartë nga mbajtësit e të drejtave përkatëse NUK duhet:

 • Në lidhje me një program kompjuterik: ta përdori atë, ngarkoj atë, ta shfaq në ekran, ekzekutoj, ta kaloj tek përdorues dhe pajisje të tjera, ta ruaj, ta përkthej, ta modifikoj atë, etj.
 • Në lidhje me të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me të: ti regjistroni, riprodhoni, shpërndani ato, ti transmetoni ato, ose përdorni ato dhe kopjet e tyre në çfarëdo mënyre.

Aktivitetet e lejuara

Çdo përdorues ka të drejtë të përdorë faqen dhe përmbajtjen në të vetëm me qëllimin:

 • Për të ruajtur një kopje fizike ose elektronike të çdo të dhëne vetëm për përdorim personal, jo tregtar, ose për të paraqitur versionin e shkurtër të të dhënave në një formë të shkruar vetëm nëse paraqitni burimin dhe link-et për përmbajtjen e plotë të faqes.
 • Për të përdorur përmbajtje multimediale (fotografi, video, etj.) vetëm pasi të merret pëlqimi me shkrim dhe të jepen informacionet e burimit dhe link-et me përmbajtjen e plotë të faqes.
 • Përdorimi i të dhënave, pavarësisht nga lloji i tyre, nuk mund të konsiderohet si dispozitë e të drejtave të autorit ose ndonjë e drejtë tjetër e lidhur.
  Shpreh mendimin (komentin) personal lidhur me përmbajtjen e publikuar në faqen e internetit të korporatave.

Përdoruesi NUK është i detyruar të ushtrojë të drejtën e fundit të shënuar të tyre nëse ato:

 • Mbrojnë ide dhe/ose kryejnë aktivitete që synojnë veprime të rrezikshme shoqërore të shpallura të paligjshme me ligj.
 • Mbrojnë ide dhe/ose kryejnë aktivitete që synojnë diskriminimin bazuar në gjini, racë, kombësi, përkatësi etnike, përkatësi, gjenom njerëzor, shtetësi, moral, fe, edukim, pikëpamje, moshë, preferencë seksuale, gjendje civile, status material, etj.
 • Në kundërshtim me ligjin në fuqi, politikën publike dhe standardet morale të pranuara.
  Në një mënyrë që mund të klasifikohet si e papranueshme, duke e përfshirë por jo kufizuar, duke shprehur fyerje dhe shpifje në lidhje me palët e treta.

Të drejtat dhe detyrimet e Intelligent Systems

 • Me kërkesë të një autoriteti kompetent dhe në rastet e përcaktuara me ligj, Intelligent Systems është i detyruar të japi të dhënat përkatëse për secilin përdorues.
 • Në rast se Intelligent Systems zbulon ose informohet për shkeljen e kushteve, kompania duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme ndaluese. Kur shkelja përfaqëson përdorim të paautorizuar të të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me to përtej atyre që lejohen në Kushtet e përdorimit, Intelligent Systems do të veprojë në përputhje me zbatimin e përgjegjësisë civile dhe/ose penale ndaj shkelësit.

Klauzola

 • Nuk është i detyrueshëm asnjë kompensim kur palët e treta hyjnë në faqe përmes një pajisje të dëmtuar nga një program kompjuterik i shpërndarë automatikisht dhe kundër vullnetit dhe pa dijeninë e përdoruesit. Ky program i dëmshëm duhet të ketë gjithashtu si qëllim që sistemet kompjuterike dhe rrjetet të mos ndikojnë për kushtet e përdoruesve dhe/ose të padëshiruar nga rezultatet e përdoruesit.
 • Nuk është i detyrueshëm asnjë kompensim në rast të dëmtimeve të shkaktuara nga përdorimi i burimeve të tjera të Internetit të aksesueshme përmes lidhjeve të vendosura në këtë faqe interneti.

Ligji i zbatueshëm

 • Çdo mosmarrëveshje në lidhje me Kushtet e përdorimit ekzistuese dhe shkeljen e tyre, duke përfshirë mosmarrëveshjet për vlefshmërinë, interpretimin, përfundimin, përmbushjen ose mospërmbushjen e detyrimeve të palëve të përfshira, do të zgjidhen miqësisht nga palët. Nëse nuk arrihet në ndonjë marrëveshje, mosmarrëveshjet do t’i drejtohen organit kompetent juridik në Qytetin e Sofjes bazuar në Kodin e Procedurës Civile.
 • Vendimi, i marrë nga një gjykatë kompetente ose ndryshim i legjislacionit, duke e bërë ndonjë prej kushteve të përmendura këtu të pavlefshëm, jo të vlefshëm ose të pazbatueshëm, do t’i referohet vetëm asaj gjendje. Ai nuk do t’i referohet Kushteve të tjera dhe ato do të qëndrojnë në fuqi të plotë për aq sa nuk ndikohen ndjeshëm nga ndryshimi.
 • Ligji Civil Bullgar zbatohet për çdo mosmarrëveshje jo të zgjidhur.

Komunikimi

 • Një person mund të na dërgojë një masazh elektronik përmes postës elektronike (e-mail) të vënë në dispozicion në faqen e internetit.
 • Në rast se mesazhi ka të bëjë me ndonjë lloj veprimi juridik, duke përfshirë por jo kufizuar ushtrimin e të drejtave, detyrave, thirrjeve gjyqësore dhe të ngjashme, ose në rast se ka një rëndësi të madhe për kompaninë ose dëshironi të merrni një përgjigje, ju duhet të shkruani në adresën e administratës të Intelligent Systems të shënuar në Regjistrin Tregtar në kohën e dërgimit të postës.