Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. merr përgjegjësinë për të garantuar sigurinë e të dhënave personale, të cilat i mbledh dhe përpunon në mënyrë të ligjshme, të ndërgjegjshme dhe transparente në mënyrën e subjektit të të dhënave.

Të dhënat personale janë çdo informacion që ka të bëjë me një individ të gjallë të identifikuar ose të identifikueshëm, i cili mund të identifikohet (“subjekt i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm është ai që mund të identifikohet, drejtpërdrejt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një identifikuesi të tillë si një emër, një numër identifikimi, të dhëna vendndodhjeje, një identifikuesi në internet ose të një ose më shumë faktorëve specifik për identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose shoqëror të atij personi fizik.

Menaxhimi i sigurisë së të dhënave personale përputhet me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave, legjislacionin e tij dytësor dhe Rregulloren (BE) 2016/679 – GDPR, përmes Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit të integruar, të çertifikuar në përputhje me standardin ndërkombëtar ISO 27001: 2013.

Ne mund ta ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë për të reflektuar ndryshimet në ligj ose në kuadrin rregullator. Politika e Privatësisë e përditësuar do të postohet në faqen e internetit të Intelligent Systems (https://www.isystems-group.com/privacy-policy).

Të dhënat që mbledhim

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. përpunon të dhënat personale vetëm nëse është e ligjshme dhe në atë masë që të paktën një nga qëllimet e mëposhtme të jetë i zbatueshëm:

 • subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale të tij ose të saj për një ose më shumë qëllime specifike;
 • përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është palë ose në mënyrë që të ndërmarrë hapa me kërkesë të subjektit të të dhënave para se të lidhë një kontratë;
 • përpunimi është i nevojshëm për respektimin e një detyrimi ligjor për të cilin kontrolluesi është subjekt;
 • përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik;
 • përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të ndërmarrë në interes të publikut ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar i dhënë kontrolluesit;
 • përpunimi është i domosdoshëm për qëllime të interesave legjitime të ndjekura nga kontrolluesi ose nga një palë e tretë, përveç kur interesat e tillë janë tejkaluar nga interesat ose të drejtat themelore dhe liritë e subjektit të të dhënave që kërkojnë mbrojtje të të dhënave personale, veçanërisht kur subjekt i të dhënave është një fëmijë.

Në lidhje me kushtet e mësipërme, Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. mbledh informacione nga individët e mëposhtëm të jashtëm për kompaninë:

 • Subjektet e të dhënave që kanë shfaqur interes për produktet dhe shërbimet tona (emri, kompania, pozicioni, numri i telefonit dhe posta elektronike (e-mail)):
  • Të dhënat personale në faqen tonë të internetit të firmës për të hyrë në materialet e marketingut, versionet e demonstrimit, bisedat, formularët e kontaktit dhe shumë të tjera;
  • Të dhënat personale kur regjistroheni në një buletin informativ;
  • Të dhënat personale të përfshira në pyetjet e dërguara direkt me postë elektronike (e-mail).
 •  Aplikantët për punë (arsimimi i informacionit të kontaktit, trajnimi dhe përvoja profesionale) përmes:
  •  CV e siguruar përmes platformave të gjetjes së punës me bazë në internet;
  •  CV e dërguar direkt me postë elektronike;
  •  CV e dorëzuar përmes faqes së internetit të kompanisë duke përdorur formularin e   duhur;
  • Profili i LinkedIn.
 • Subjektet e të dhënave në rolin e tyre të punonjësve të një personi juridik – kontraktuesit e Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. në lidhje me zbatimin e marrëdhënieve kontraktuale.

Informacione të mbledhura automatikisht

Përpunimi automatik i të dhënave, kur është e nevojshme, bëhet duke përdorur metoda që nuk kanë një algoritëm të rikuperimit të të dhënave për një person, një subjekt të të dhënave personale, bazuar në informacionin përmbledhës të rezultatit që vjen nga përpunimi automatik.
Kur ju hyni në faqet e internetit të Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k., ne mbledhim informacione në lidhje me domain-in / adresën e internetit (IP) nga e cila është përdorur faqja e internetit; lloji dhe sistemi i shfletuesit, koha dhe data e vizitës; rezultatet e kërkimit dhe parametra të tjerë të ngjashëm. Ky informacion përdoret vetëm në një formë të grumbulluar pa përpunuar të dhëna për individë të veçantë, subjekt të të dhënave dhe nuk u jepet palëve të treta.

Përdorimi i “cookies”

Një “cookie” është një skedar i vogël që transferohet nga faqja e internetit në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe. Ai ndihmon për të dhënë informacione rreth sjelljes së subjektit që mund të përdoret për të rregulluar mënyrën e funksionimit. Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. përdor “cookies” vetëm pas njoftimit paraprak dhe pëlqimit nga përdoruesi.

Më poshtë mund të gjeni më shumë informacione rreth cookies.

Cookies
Për të përmirësuar performancën e isystems-group.com dhe për t’ju siguruar një përmbajtje më të mirë dhe më interesante, ne përdorim teknologjinë “cookies” – d.m.th., skedarë të vegjël me tekst me të dhëna për një kohë të caktuar ruhen në shfletuesin tuaj. Ata ndjekin aktivitetet tuaja, siç janë seksionet dhe nënseksionet e vizituara, sistemi operativ, rezolucioni i ekranit dhe shumë të tjera.

Cilat cookies përdorim ne?
Isystems-group.bg përdor cookies të Google Analytics (shërbimi i Google Analytics në internet) për të grumbulluar të dhëna anonime të përdorshmërisë nga përdoruesit.
Për t’ju dhënë kontroll shtesë mbi Google Analytics cookies, Google ofron një komponent shtesë për disa shfletues: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Si të refuzoni ose fshini një cookie?
Disa shfletues të Internetit i pranojnë cookies automatikisht. Pavarësisht nga cilësimet e paracaktuara të shfletuesit tuaj, në çdo kohë mund të mohoni, bllokoni ose fshini cilindo cookie që ruhet në pajisjen tuaj. Mund ta mësoni se si ta bëni këtë në menunë “Help” në shfletuesin tuaj të internetit ose duke vizituar: http://www.allaboutcookies.org
Vini re se nëse vendosni të fshini ose bllokoni cookies të përdorura nga isystems-group.com, mund të mos keni mundësi të përdorni disa veçori ose të ndaloheni të merrni më tej përmbajtje interesante.

Si i përpunojmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale

Të dhënatne përpunojmë

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. përpunon të dhënat personale nga emri i administratorit (klientit) vetëm pasi të ketë arritur një marrëveshje me shkrim midis palëve. Këto të dhëna përfshijnë:

 • Të dhënat e provës / demonstrimit të klientit dhe gjithashtu të dhëna reale të instaluara në sistemet e klientit tonë;
 • Të dhënat e aksesit për hostin e dhënë;
 • Të dhënat nga aksesi në distancë në mjediset e klientit.

Si i përdorim të dhënat tuaja personale

 1. Për çfarë qëllimesh i përpunojmë të dhënat?

Për qëllimet e marketingut:

 • Për të dërguar informacione të caktuara të cilat ne i konsiderojmë të dobishme, përfshirë komunikimet në marketing;
 • Për t’iu kontaktuar nëpërmjet telefonit ose postës elektronike për interesin tuaj mbi produktet dhe shërbimet tona;
 • Për të personalizuar përmbajtjen dhe reklamimin tonë që shihni në faqet dhe aplikacionet tona në Internet;

Buletini dhe komunikimet e marketingut dërgohen pasi marrësi të ketë dhënë pëlqimin. Ju mund të hiqni dorë nga dhënia e të dhënave të tilla në çdo mesazh që merrni.

Për aplikantët për punë
Të dhënat e mbledhura gjatë kërkimit të një specialisti për pozicionet tona të lira ose në rastet e CV-së së pranuar e cila dërgohet direkt në postën tonë elektronike përdoren vetëm për qëllime të rekrutimit dhe punësimit të një punonjësi për nevojat e Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k..

Bashkëveprimi me Kontraktorët
Si pjesë e përmbushjes së detyrimeve në bazë të kontratave të lidhura me klientët, Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. përpunon të dhënat e mëposhtme:

 • Të dhënat e kontaktit të cilat mbahen në sistemet e firmës dhe dokumentet e projektit;
 • Të dhënat personale të punonjësve me akses në sistemin HelpDesk;
 • Llogaritë e Burimit të Konsumatorit Microsoft (Microsoft Customer Source) / Office 365.
 1. Për çfarë qëllimesh ne i ruajmë dhe përpunojmë të dhënat personale?

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. ruan dhe përpunon të dhënat personale në cilësinë e administratorit ose përpunuesit vetëm për qëllimet për të cilat fillimisht ato u grumbulluan, përfshirë qëllimet që lidhen me menaxhimin e kontratave, menaxhimin e burimeve njerëzore, marketingun, zhvillimin/ implementimin dhe mirëmbajtjen e produkteve software.

 1. Si i ruajmë dhe përpunojmë të dhënat personale?

Të dhënat personale ruhen dhe përpunohen në përputhje me sistemin e zbatuar të menaxhimit të sigurisë së informacionit të çertifikuar sipas standardit ndërkombëtar ISO 27001:2013 dhe në përputhje me Urdhrin № 1 të 30 janarit 2013 për nivelin minimal për masat teknike dhe organizative dhe llojin e mbrojtjes së lejuar të të dhënave personale.

 1. Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?
 • Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. ruan të dhënat personale të mbledhura për nevojat e marketingut vetëm për periudhën e objektivave përkatëse për mbledhjen e të dhënave të tilla.
 • Të dhënat personale të aplikantit për punë ruhen për një periudhë jo më të gjatë se një vit.
 • Të dhënat personale të punonjësve kundërindikantë ruhen për periudhën gjatë së cilës mund të bëhet një kërkesë në lidhje me marrëdhëniet tona me ju.
 • Të dhënat personale të siguruara për përpunim nga administratorët e të dhënave ruhen vetëm për periudhën e përpunimit e cila është subjekt i një marrëveshjeje me shkrim ndërmjet palëve.
 1. Kur dhe si i ndajmë të dhënat personale?

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. mund të shkëmbejë të dhëna personale kur lejohet me ligj, në lidhje me ndryshimin e korporatave ose financave në Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. ose të lidhura me personat juridikë. Të dhënat personale mund të ndahen për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave, interesat legjitime të Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. (në raste të tilla interesat dhe të drejtat e subjektit të të dhënave duhet të preferohen) ose kur Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. e konsideron të domosdoshme ndarjen e tyre për shkak të arsyeve ligjore ose për të kryer detyrat e tij ligjore apo t’u përgjigjet kërkesave nga autoriteti kompetent mbikëqyrës.

 1. Mbledhja e të dhënave nga personat nën 16 vjeç

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. nuk përpunon të dhëna personale nga individë nën moshën 18 vjeç. Nëse marrim atë lloj informacioni përmes disa prej kanaleve tona të komunikimit, ne do ta fshijmë atë menjëherë.

Ruajtja e sigurisë së të dhënave personale

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. ruan një nivel të lartë të kompetencës dhe vetëdijes së punonjësve të saj për rëndësinë e ruajtjes dhe përpunimit të sigurt të të dhënave personale të cilat subjekti jonë përpunon në rolin e saj si administrator, si dhe në rastet kur Kompania përpunon të dhënat personale të klientëve.

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. lidh një kontratë dhe/ose marrëveshje shtesë me klientët e saj për proceset në të cilat kompania po përpunon të dhëna personale, me nënkontraktorë për përpunimin e të dhënave personale dhe me persona që janë caktuar për të përpunuar të dhëna personale, por që nuk janë nënkontraktorë.

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. lidh marrëveshje për konfidencialitet me punonjësit e saj.

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. mban regjistra për përpunimin e të dhënave personale.

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. ka implementuar masa teknike për të mbrojtur të dhënat personale, të cilat përfshijnë:

 • Autentifikimin
  • Menaxhimin e aksesit
  • Ruajtjen e informacionit të aksesit
  • Sigurinë e vendit të punës
  • Sigurinë e informacionit të transferueshëm
  • Sigurinë e rrjetit të brendshëm
  • Mbrojtjen e serverit
  • Sigurinë e faqeve të internetit
  • Vazhdimësinë e shërbimeve
  • Arkiva
  • Shkatërrimin e sigurt të të dhënave
  • Shkëmbimin e sigurt të të dhënave me klientët
  • Sigurinë fizike
  • Përdorimin e enkriptimit
  • Anonimizimin e të dhënave

Kur ekziston risku i rrezikimit të të drejtave dhe lirisë së individëve, si dhe në raste të përcaktuara nga Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Bullgarisë, Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. vlerëson ndikimin e operacioneve të përpunimit të ofruara në mbrojtjen e të dhënat personale dhe merr të gjitha masat e nevojshme për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale.

Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. dokumenton çdo shkelje që lidhet me sigurinë e të dhënave personale sipas procedurave aktuale të Sigurisë së Informacionit në menaxhimin e projektit, përfshirë faktet që kanë të bëjnë me shkeljen e të dhënave personale, pasojat e saj dhe cilat veprime janë ndërmarrë për të trajtuar ato në përputhje me procedurat e trajtimit të incidenteve dhe përmirësimi i sigurisë së informacionit dhe njofton Komisionin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ose administratorin, të dhënat personale të të cilit përpunohen në lidhje me aksidentin në 72 orë.

Aksesi në informacion, pyetje, kundërshtime dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

Çdo individ, subjekt i të dhënave mund të përfitojë nga:

 • E drejta për akses: Subjekti i të dhënave ka të drejtë të marrë një konformim nëse të dhënat e tij personale janë përpunuar dhe nëse është kështu të ketë akses tek të dhënat e mbledhura që kanë të bëjnë me të dhe ta ushtrojë atë të drejtë për të qenë i informuar për përpunimin dhe për të verifikuar ligjshmërinë e tij.
 • E drejta për të kufizuar përdorimin e informacionit personal: Subjekti i të dhënave kërkon kufizimin e përpunimit të të dhënave personale nga administratori kur kontestohet saktësia e të dhënave personale, përpunimi është i paligjshëm ose Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime të përpunimit por subjekti i të dhënave nuk kërkon që të dhënat e tij të fshihen, dhe gjithashtu kur subjekti i të dhënave ka refuzuar përpunimin e të dhënave. E drejta për t’u fshirë (e drejta “për t’u harruar”): Të kërkoj që të dhënat e tij personale të fshihen kur informacioni personal nuk është më i nevojshëm për qëllimet për të cilat është mbledhur, nuk ka arsye të ligjshme për t’u përpunuar ose të dhënat personale u përpunuan në mënyrë të paligjshme.
 • E drejta për të kundërshtuar: Të kundërshtojë përpunimin e informacionit të tij personal për qëllime të marketingut (përfshirë profilizimin), pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për një proces fillestar apo të mëtejshëm. Subjekti i të dhënave informohet në mënyrë të qartë për ekzistencën e kësaj të drejte e cila i paraqitet atij në mënyrë të qartë dhe veçmas çdo informacioni tjetër.
 • E drejta për t’u tërhequr: Të tërheqë marrëveshjen e tij për përpunimin e informacionit personal në çdo kohë. Tërheqja nga marrëveshja nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit gjatë marrëveshjes fillestare. Subjekti i të dhënave informohet për këtë përpara dhënies së pëlqimit të tij.
 • E drejta për të korrigjuar: Të kërkoj nga Intelligent Systems Bullgari Sh.p.k. në rolin e tij të administratorit për të korrigjuar të dhënat personale të pasakta të subjektit të të dhënave. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të kërkojë që të dhënat e tij jo të plota personale të korrigjohen, duke përfshirë shtimin e një deklarate.
 • E drejta e mbartjes së të dhënave: Të marrë të dhënat personale, të cilat i referohen subjektit të të dhënave dhe që ai i ka ofruar administratorit, në një format strukturor, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makina dhe t’i transmetojë këto të dhëna në një kontrollues tjetër të të dhënave.
 • E drejta e paraqitjes së një ankese tek një autoritet mbikëqyrës: Ti paraqesë një ankesë Komisionit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Bullgarisë, nëse ai konsideron se përpunimi i të dhënave të tij personale është në kundërshtim me të drejtat e tij të ligjshme ose t’i referoj çështjen gjykatës kompetente, si dhe të marr kompensimin për dëmet.

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me praktikën tonë të privatësisë ose nëse keni pyetje, kërkesa apo shqetësime në lidhje me informacionin tuaj personal, ju lutemi të na kontaktoni në privacy@isystems.bg.