Bazat per biznesin tuaj te suksesshem!

AXconstructionAXconstruction eshte nje zgjidhje e specializuar e zhvilluar per te plotesuar nevojat e biznesit per kompanite e ndertimit. Ajo ofron nje mjet fleksibel per menaxhimin e projekteve, menaxhimin efektiv te tabelave te kohes, materialeve, pajisjeve dhe punonjesve.

AXconstruction permireson perfitueshmiren e kompanise, thjeshteson optimizimin e proceseve dhe integrimin e informacionit ng ate gjitha njesite e korporates. 


Rang te gjere funksionalitetesh te cilet mbulojne cdo process specifik: 

 • Pergatitje i buxheteve per materiale, per pune ,mekanizim, nenkontraktor dhe per shpenzime shtese
 • Pergatitje e ofertave per investitor/kontraktues me analiza dhe norma shpenzimesh
 • Menaxhim I kontratave me investitoret
 • Kontrata me nenkontraktues me te gjitha parametrat e nevojshme dhe dokumentat dhe faturat e kontabilitetit per te nenkontraktuarin per secilen kontrate me autoritetin kontraktues
 • Te dhena me analiza dhe norma shpenzimesh
 • Raportim per burimet e perdorura – material, pune, mekanizma dhe sherbime sipas fazave te punes ose sipas puneve specifike te ndertimit
 • Akses ne raporte menaxheriale dhe operacionale dhe monitorim i indikatoreve te ndryshem sipas projekteve, kontratave, etj. 

Procese te optimizuara, kosto te reduktuara, shperndarje eficente e burimeve me AXconstruction! 

 • Pajtueshmëria e garantuar me procedurat e kompanisë dhe iniciativave të cilësisë
 • Menaxhim dhe ndjekje automatike e te gjithave aktiviteteve te projektit nga fillimi ne fund
 • Akses i shpejt ne informacionin financiar dhe kontabel, analiza dhe raporte te specializuara
 • Ndjekja e rezultateve financiaresipas projekteve, nenprojekteve, departamenteve, etj.
 • Faturim i thjeshtesuar per projekte te ekzekutuara dhe kontroll te shpenzimeve
 • Bashkepunim dhe komunikim i thjestesuar midis punonjesve
 • Planifikim me i mire i kapaciteteve aktuale dhe te ardhme duke marre ne konsiderate rritjen e pritshme te kompanise
 • Sherbim klienti i permiresuar dhe rritje e koeficienteve te kenaqesise
 • Rritje ne produktivitetin dhe perfitueshmerine e kompanise
 • Aftesi te permiresuara per te siguruar perputhshmeri me te gjitha norma rregullatore 

Zbuloni me teper

Shkarkoni brochure AХconstruction nga ketu ose vizitoni qendren tone


Pyetje?

Nese keni pyetje ose keni nevoje per me shume informacion ju lutemi te na dergoni mesazhe online ose na kontaktoni.