Zgjidhja optimale per kompanite ushqimore dhe pijeve!

NAVfood

NAVfood eshte nje zgjidhje software inovative dhe fleksibel zhvilluar per te permbushur kerkesat specifike te kompanive te industrise ushqimore dhe pijeve: ndermarrjet e perpunimit te mishit dhe qumeshtit, prodhuesvete bukes dhe produkteve te bukes, prodhuesit dhe tregtaret e embelsirave, ushqimeve te konservuara, alkooleve dhe pijeve te buta, etj.

NAVfood upgrade sistemin ERP Microsoft Dynamics NAV, duke mbuluar procese specifike brenda kompanive te kesaj industrie – menaxhim I lendeve te para, gjurmim I loteve, dhe te gjitha aspektet e tjera te prodhimit, planifikimit dhe kontrollit te prodhimit te ruajtur ne magazine, logjistik eeficente dhe menaxhim te shitjeve. Fale games se gjere te funksionaliteteve qe ofron kjo zgjidhje permireson ne teresi performance e kompanise, rrit produktivitetin e punonjesve dhe siguron akses te shpejt dhe te sigurt ne raporte dhe analiza te rendesishme.

NAVfoodi ofron kompanive te kesaj industrie oportunitete te pafund per rritjen dhe zhvillimin e ne cdo aspect te aktivitetit te tyre – prodhim te optimizuar, menaxhim i magazines, shperndarje eficente, shitje te rritura, vendimarrje te shpejt dhe te sakte ne te gjitha nivelet organizative, etj.  


Procese te shpejta dhe efektive ne cdo nivel organizativ!

Disa nga funksionalitetet specifike te perfshira ne zgjidhje NAVfood jane:

 • Suport per informacion te detajuar rreth materialeve, produktevem seteve, recetave te prodhimit, proceseve te prodhimit, klienteve, dergesave, etj.
 • Perllogaritje e materialeve per doze sipas recetave dhe rillogaritje e produktit te gatshem ne njesine e matjes kryesore.
 • Gjurmim automatic i loteve per produktet e gatshem
 • Mirembajtje e informacionit rreth prodhuesit dhe shitesit sipas loteve
 • Percaktim automatic i date se skadences per produktet
 • Monitorim i perqindjes se deviacionit per porosite e prodhimit te perfunduara
 • Menaxhimi i lendeve te para memundesine e transferimit automatik te numrave te loteve, rivleresim te produkteve te pritshme, raporte specifike per zberthimin e loteve, etj.(sidomos per ndermarrjet e perpunimit te mishit)
 • Vleresim i kostos se pritshme te materialeve dhe rendimentit te pritshem
 • Menaxhim i magazinave per shperndarjen e materialeve neper recetat specifike te prodhimit
 • Oferta te thjeshtuara dhe gjenerim i porosive te shitjes
 • Mbyllje automatike e porosive te shitjes brenda nje tolerance kohore te specifikuar
 • Transferim automatik i inventarit ndermjet magazinave
 • Menaxhim i aktiviteteve te marketingut dhe sinkronizim i promocioneve dhe fushatave te shitjes drejuar klienteve specifik
 • Planifikimi I sasive te pritshme per klientet
 • Mundesi per EDI (Electronic data interchange)
 • Integrim me pajisje mobile per pranimin e porosive te klienteve dhe shitjeve te rastesishme
 • Funksionalitet per format dokumenti specific bazuar ne modelet e klientit
 • Raporte dhe analiza speciale – program prodhimi per qendra pune, sasite e pritshme per porosi prodhimi, kosto e pritshme per produktin e gatshem, etj.

NAVfood ofron nje sere avantazhesh:

 • Menaxhim i centralizuar dhe akses i shpejt ne gjithe informacionin rreth prodhimit, magazines, dergesave, shitjeve, dhe marketingut
 • Transparence e permiresuar, menaxhim dhe kontroll i te gjitha proceseve te biznesit
 • Optimizim i aktiviteteve te magazines nepermjete integrimit dhe perdorimit te pajisjeve mobile
 • Planifikim i permiresuar
 • Zvogelim i riskut
 • Rritje e produktivitetit te punonjesve
 • Nivele te larta te kenaqesise se klienteve
 • Raportim i permiresuar nepermjete aksesit te sigurt dhe ne kohe reale ne llogari te rendesishme dhe analiza KPI

Ne rast se deshironi te zbuloni me shume

...rreth zgjidhjes se specializuar NAVfood per kompanite e industrise ushqimore dhe te pijeve, na kontaktoni.

Per me shume informacion, shikoni burimet me poshte ose vizitoni qendren tone!