Operacione biznesi te lehtesuara per kompanite leasing!

NAVleasing

NAVLeasing eshte nje zgjidhje e integruar, add-on i Microsoft Dynamics NAV, konsistent me nevojat e kompanive leasing.


NAVleasing eshte nje aplikacion fleksibel dhe ofron funksionalitete te ndryshme:

  • Llogarites i qirase duke perfshire dy lloje te ndryshme te llogaritjes –on raise of charge dhe ne baze vjetore te interesit
  • Gjenerimi automatik i planit te kesteve ne baze te parametrave te vendosura paraprakisht
  • Funksionalitet faturimin e pagesave per qira periodike, si dhe kontabiliteti kesteve per pagesen e  qirave specifike
  • Funksionalitet per faturimin e pagesave te qirase deri ne nje date te caktuar per me shume se nje kliente 
  • Perfshirja e tatimeve dhe taksave ne kontrata qiraje
  • Ndryshimi i qiramarresit
  • Pagese perpara maturimit te kontrates se qirase, duke perfshire edhe penalitet per parapagim
  • Funksionalitet per kontrollin e pagesave per kliente – kujtesa dhe njoftime per gjenerimin e detyrimeve financiare 

Per me shume informacion – shikoni burimet me poshte ose vizitoni qendren tone. 


Keni pyetje?

Na dergoni mesazhe online ose na kontaktoni.