Raportet më të kërkuara për sistemet ERP – gati për t’u përdorur, të ndërtuara në platformën e inteligjencës së biznesit Microsoft Power BI

 • Merrni raportimin nga zgjidhja juaj ERP brenda disa ditësh me tabelat tona të gatshme për përdorim për Shitje, Blerje, Inventar, të Arkëtueshme dhe të Pagueshme.
 • Gati për t’u lidhur me çdo version të Dynamics 365 Business Central deri në Dynamics NAV 2009!
 • Mos humbni kohë duke përgatitur manualisht raporte dhe duke i furnizuar ato me të dhëna. Në vend të saj, përdorni përditësimet automatike të të dhënave të “Power BI.
 • Lidhu me burime shtesë të të dhënave për analizën e KPI-ve të përziera.

Shitjet

Merrni njohuri të menjëhershme mbi të dhënat tuaja të Shitjeve nga Microsoft Dynamics 365 Business Central & Dynamics NAV me panelin e kontrollit të gatshëm për t’u përdorur të Power BI:

 • Analizoni dhjetëra metrikë menjëherë – volumet e xhiros, rritja e vëllimit të shitjeve, marzhet e fitimit, sasitë e faturuara, shitjet e klientëve të rinj etj.
 • Krijoni shumë raporte të Power BI me të dhënat tuaja të shitjeve në ERP.
 • Përdorni aftësi të pasura filtrimi dhe krahasimi – periudha aktuale kundrejt periudhës së çmuar, sipas artikullit, kategorisë së produktit, klientit ose shitësit.
 • Kurseni kohë gjatë përgatitjes së të dhënave për krijimin e raporteve.

Blerjet

Informacione të menjëhershme mbi të dhënat tuaja të Blerjeve në Microsoft Dynamics 365 Business Central & Dynamics NAV me raporte të gatshme në Power BI:

 • Përmbledhje e plotë e Blerjeve tuaja me analiza të tendencave dhe krahasime sipas periudhave.
 • Krahasimi i shitësve sipas vëllimit të blerjeve.
 • Krahasoni kostot aktuale të Blerjes me ato të buxhetuara.
 • Analizoni çmimet e blerjes së artikujve sipas dokumenteve të blerjes.

Magazina

ërdorni raportet e gatshme të Power BI për të analizuar të dhënat tuaja të inventarit në Microsoft Dynamics NAV & Dynamics 365 Business Central

 • Menaxhoni inventarin tuaj me analiza inteligjente të sasive, kostove të inventarit dhe vjetërsimit të inventarit.
 • Analizoni tendencat, krahasoni sasitë dhe vlerat sipas vendndodhjes.
 • Analizoni koston dhe shpërndarjen e artikujve dhe kategorive të artikujve sipas magazinës.

Faturimet

Analizoni te dhenat e faturimeve ne “Microsoft Dynamics NAV” dhe “Dynamics 365 Business Central” duke perdorur raportet tona “Power BI” te para pergatitura:

 • Shihni te gjitha detaje e pagesave te kryera nga klientet.
 • Hyrje e shpejte ne te gjitha nivelet e anaizave – nga trendet vjetore  deri tek transaksionet specifike.
 • Analizoni pagesat sipas klientit me perditesime te rregullta mbi bazen e te gjitha dokumentave te ERP-se.

Pagesat

Perfitoni nga raportet e shumta per Pagesat bazuar mbi te dhenat ne Microsoft Dynamics NAV dhe Dynamics 365 Business Central

 • Ndiqni ecurine ne te gjitha trasaksionet me furnitoret.
 • Vlersoni termat e pageses, balancat e hapura dhe pagesat e prapambetura. 

Resources

Learn more about Power BI
Go to all resources