Përmbledhje

Industria farmaceutike është një nga sfidat me ndryshime më dinamike dhe komplekse që nuk mund të trajtohet me një zgjidhje të thjeshtë ERP (Planifikimi i Burimeve të Sipërmarrjes). Kompanitë farmaceutike përmbajnë shumë operacione brenda vetes kështu që edhe pasaktësia më e vogël mund të çojë në probleme serioze. Ligjet dhe rregulloret e rrepta duhet të respektohen, ndërsa koha dhe burimet menaxhohen në mënyrë efektive.

pharma manufacturing

Oferta jonë

Dynamics 365 for Pharma është një zgjidhje e integruar e bazuar në Microsoft Dynamics 365 ERP (Aplikacionet Finance and Supply Chain Management), i cili ndihmon prodhuesit farmaceutikë të planifikojnë dhe kontrollojnë blerjet, të menaxhojnë prodhimin, inventarin, shpërndarjen, faturimin, kontabilitetin dhe të përshtaten me specifikat e industrisë. Funksionalitetet e sistemit mbulojnë si më poshtë vijon:

 • Prokurimet
 • Inventarin (menaxhmin e magazinave)
 • Prodhimin
 • Menaxhimin dhe kontrollin e cilësisë 
 • Shitjet
 • Planifikimin e materialit dhe kapacitetit 
 • Mirëmbajtjen e fabrikave 
 • Kontabilitetin dhe Buxhetimin

Zgjidhja është në përputhje me rregulloret aktuale të Praktikës së Prodhimit të Mirë (GMP), kërkesat e FDA (Administrata e Ushqimit dhe Barnave) dhe me udhëzimet e tjera.

Përfitimet e industrisë

 • Vendosni nivele të ndryshme miratimi dhe krijoni një fluks pune të brendshëm dhe ndarje të detyrave
 • Planifikoni paraprakisht lehtësisht dhe përdorni mjediset që lejojnë blerjen e produkteve specifike vetëm nga shitësit e aprovuar
 • Përfitoni nga menaxhimi i cilësisë – në lidhje me sigurimin e cilësisë, menaxhimin e konformitetit dhe jo-konformitetit, certifikatat e analizës dhe menaxhimin e karantinës
 • Mbështetuni në përdorimin e nënshkrimeve elektronike dhe dokumenteve elektronikë në lidhje me miratimet dhe sanksionimet
 • Gjurmimi i ngarkesave nga blerjet e materialeve, prodhimi i mallrave të gatshëm deri te konsumatori përfundimtar
 • Përmirësimi i menaxhimit të formulave përmes përbërësit Aktiv dhe funksionalitetit balancues të Ngarkesës
 • Ndiqni kërkesat e detyrueshme rregullatore dhe raportimet speciale në lidhje me menaxhimin dhe transportin e materialeve të rrezikshme dhe mallrave ICPE (Vlerësimi i Programit të Pavarur të Vendit) / ADR (Vlerësimet e Rezultateve të Zhvillimit)
 • Kontrolli i licensave nga klienti, artikulli dhe vendi;
 • Përshpejtoni në mënyrë të sigurt zinxhirin e furnizimit tuaj dhe përmirësoni planifikimin e materialit dhe burimeve, si dhe efikasitetin e përgjithshëm operacional
 • Menaxhimi i Projektit – menaxhimi i projekteve R&D, Blerja e Aseteve Fikse – e prekshme dhe e paprekshme (patentat, licensat, dosjet)
 • Kryerjen e mirëmbajtjes së fabrikave dhe parandalimin e problemeve sipas rregulloreve të CAPA (Veprimet Korrigjuese dhe Parandaluese) ose GMP, duke çuar në prodhimin në kohë e me kosto efektive dhe performancën e zgjeruar të shpërndarjes
Implementimi i Microsoft Dynamics me Intelligent Systems na krijoi mundësinë të kryejmë me shpejtësi operacionet tona.
female icon

Dr. Daniela Banishka

CEO, Vetprom Ltd.


Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Layer 6
vetprom_logo
TevaPharmaceutical_logo
huvepharma-logo
Danson logo
KENDY_LOGO